ALGEMENE VOORWAARDEN IK VIP-MEMBERSHIP CARD PROGRAMMA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, het bezit en het gebruik van de Injectable Klinieken VIP-Membership Card. De Injectable Klinieken VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma worden uitgevoerd door Injectable Klinieken, gevestigd Binnenrotte 113-115, 3011 HB te Rotterdam, hierna genoemd ‘Injectable Klinieken’.

1. Om deel te kunnen nemen aan het Loyaliteitsprogramma van Injectable Klinieken en gebruik te maken van alle voordelen en privileges verbonden aan de Card dient de klant in bezit te zijn van de Injectable Klinieken VIP-Membership Card. De Card is uitsluitend verkrijgbaar in de vestingen van Injectable Klinieken.

2. Bij gebruik van de Injectable Klinieken VIP-Membership Card gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden voor gebruik van de Card.

3. De Injectable Klinieken VIP-Membership Card blijft eigendom van Injectable Klinieken.

4. De Injectable Klinieken VIP-Membership Card is alleen geldig in de vestigingen van Injectable Klinieken en is 1 jaar geldig waarbij het abonnement verlengd kan worden voor telkens 1 jaar.

5. De Injectable Klinieken VIP-Membership Card kan uitsluitend gebruikt worden door klanten die 18 jaar of ouder zijn. Gebruikers van de Injectable Klinieken VIP-Membership Card moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren.

6. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de Injectable Klinieken VIP-Membership Card.

7. Injectable Klinieken aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de Injectable Klinieken VIP-Membership Card, ook niet door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Injectable Klinieken VIP-Membership Card.

8. Injectable Klinieken is gerechtigd om de Injectable Klinieken VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma in zijn geheel te wijzigen of te beëindigen. Injectable Klinieken zal de Cardhouders hiervan altijd tijdig op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in de klinieken en op de website kenbaar maken.

9. Wanneer de klant zich laat behandelen of betaalt bij Injectable Klinieken spaart hij automatisch punten. De punten worden uitsluitend verstrekt in een van de vestigingen van Injectable Klinieken. De Injectable Klinieken VIP-Membership Card dient voorafgaand aan de betaling getoond te worden bij de receptie/kassa. De punten worden gratis verstrekt bij besteding. Voor iedere euro die de klant bij Injectable Klinieken besteedt, krijgt hij één punt. De gespaarde punten zijn te verzilveren voor gratis producten of diensten.

10. Het saldo dat gespaard is op de Injectable Klinieken VIP-Membership Card kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

11. Injectable Klinieken is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van rechten als Injectable Klinieken VIP-Membership Cardhouder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Injectable Klinieken, met onmiddellijke ingang de Injectable Klinieken VIP-Membership Card in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

12. De ingevulde persoonsgegevens en bestedingen met de Injectable Klinieken VIP-Membership Card worden opgeslagen in onze klantendatabase. Injectable Klinieken is eigenaar van deze gegevens en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Injectable Klinieken kan deze gegevens gebruiken voor marketinganalyses en marketingdoeleinden. Injectable Klinieken kan deze gegevens combineren met gegevens uit andere bestanden waarvan Injectable Klinieken houder is.

13. Persoonsgegevens worden door Injectable Klinieken nooit aan derden verstrekt, tenzij Injectable Klinieken daartoe wettelijk verplicht gesteld kan worden.

14. Injectable Klinieken is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.

15. Injectable Klinieken besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het spaarprogramma en het beheer van haar website, nieuwsbrief, promotiematerialen en ander media/middelen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten en andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen niet aan Injectable Klinieken worden tegengeworpen noch enige verplichting van Injectable Klinieken doen ontstaan.

16. De klant heeft het recht zijn deelname aan het Injectable Klinieken VIP-Membership Card en Loyaliteitsprogramma op ieder moment te beëindigen. Hij dient Injectable Klinieken schriftelijk op de hoogte te stellen van deze beëindiging. Hij dient zich te richten tot Injectable Klinieken, Binnenrotte 113-115 3011 HB Rotterdam en de Injectable Klinieken VIP-Membership Card per gelijke post te retourneren.

17. Na beëindiging is de Injectable Klinieken VIP-Membership Card niet meer geldig.

18. Op de algemene voorwaarden Injectable Klinieken VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma is het Nederlands recht van toepassing.