Algemene voorwaarden iK vip-membership card programma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, het bezit en het gebruik van de Injectable Kliniek VIP-Membership Card. De Injectable Kliniek VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma worden uitgevoerd door Injectable Kliniek, gevestigd Binnenrotte 113-115, 3011 HB te Rotterdam, hierna genoemd ‘Injectable Kliniek’.

1. Om deel te kunnen nemen aan het Loyaliteitsprogramma van Injectable Kliniek en gebruik te maken van alle voordelen en privileges verbonden aan de Card dient de klant in bezit te zijn van de Injectable Kliniek VIP-Membership Card. De Card is uitsluitend verkrijgbaar in de vestingen van Injectable Kliniek.

2. Bij gebruik van de Injectable Kliniek VIP-Membership Card gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden voor gebruik van de Card.

3. De Injectable Kliniek VIP-Membership Card blijft eigendom van Injectable Kliniek.

4. De Injectable Kliniek VIP-Membership Card is alleen geldig in de vestigingen van Injectable Kliniek en is 1 jaar geldig waarbij het abonnement verlengd kan worden voor telkens 1 jaar.

5. De Injectable Kliniek VIP-Membership Card kan uitsluitend gebruikt worden door klanten die 18 jaar of ouder zijn. Gebruikers van de Injectable Kliniek VIP-Membership Card moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren.

6. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de Injectable Kliniek VIP-Membership Card.

7. Injectable Kliniek aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de Injectable Kliniek VIP-Membership Card, ook niet door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Injectable Kliniek VIP-Membership Card.

8. Injectable Kliniek is gerechtigd om de Injectable Kliniek VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma in zijn geheel te wijzigen of te beëindigen. Injectable Kliniek zal de Cardhouders hiervan altijd tijdig op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in de kliniek en op de website kenbaar maken.

9. Wanneer de klant zich laat behandelen of betaalt bij Injectable Kliniek spaart hij automatisch punten. De punten worden uitsluitend verstrekt in een van de vestigingen van Injectable Kliniek. De Injectable Kliniek VIP-Membership Card dient voorafgaand aan de betaling getoond te worden bij de receptie/kassa. De punten worden gratis verstrekt bij besteding. Voor iedere euro die de klant bij Injectable Kliniek besteedt, krijgt hij één punt. De gespaarde punten zijn te verzilveren voor gratis producten of diensten.

10. Het saldo dat gespaard is op de Injectable Kliniek VIP-Membership Card kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

11. Injectable Kliniek is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van rechten als Injectable Kliniek VIP-Membership Cardhouder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Injectable Kliniek, met onmiddellijke ingang de Injectable Kliniek VIP-Membership Card in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

12. De ingevulde persoonsgegevens en bestedingen met de Injectable Kliniek VIP-Membership Card worden opgeslagen in onze klantendatabase. Injectable Kliniek is eigenaar van deze gegevens en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Injectable Kliniek kan deze gegevens gebruiken voor marketinganalyses en marketingdoeleinden. Injectable Kliniek kan deze gegevens combineren met gegevens uit andere bestanden waarvan Injectable Kliniek houder is.

13. Persoonsgegevens worden door Injectable Kliniek nooit aan derden verstrekt, tenzij Injectable Kliniek daartoe wettelijk verplicht gesteld kan worden.

14. Injectable Kliniek is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.

15. Injectable Kliniek besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het spaarprogramma en het beheer van haar website, nieuwsbrief, promotiematerialen en ander media/middelen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten en andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen niet aan Injectable Kliniek worden tegengeworpen noch enige verplichting van Injectable Kliniek doen ontstaan.

16. De klant heeft het recht zijn deelname aan het Injectable Kliniek VIP-Membership Card en Loyaliteitsprogramma op ieder moment te beëindigen. Hij dient Injectable Kliniek schriftelijk op de hoogte te stellen van deze beëindiging. Hij dient zich te richten tot Injectable Kliniek, Binnenrotte 113-115 3011 HB Rotterdam en de Injectable Kliniek VIP-Membership Card per gelijke post te retourneren.

17. Na beëindiging is de Injectable Kliniek VIP-Membership Card niet meer geldig.

18. Op de algemene voorwaarden Injectable Kliniek VIP-Membership Card en het Loyaliteitsprogramma is het Nederlands recht van toepassing.

Top
Injectable Kliniek Amsterdam